Presentació

Àngel Martínez és un pintor i dibuixant nascut a Barcelona el 1966. Actualment te fixada la seva residència i estudi a Ordal (Subirats) a la comarca de l’Alt Penedès. Compagina la seva activitat artística amb la docència a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja, de Barcelona, on exerceix com a professor de Pintura i Dibuix des de fa més de vint anys.

Va començar la seva carrera artística als tretze anys, iniciant-se i donant els primers passos a l’estudi del pintor Joan Torras Viver, a Sant Feliu de Llobregat. Després va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i des d’aleshores ha cursat i impartit molts cursos de pintura i dibuix. Des de 1990 exposa les seves obres regularment a galeries i sales d’exposició d’arreu.

A l’estudi. 2016

Entre les seves aficions, li agrada llegir, escoltar música i la natura. Des de fa molts anys sempre passa uns dies a l’estiu amb la seva família a Cadaqués, on gaudeix de la companyia d’amics, passejades per la muntanya i de l’ambient i les activitats a prop del mar. Moltes de les seves pintures han tingut la seva gènesi justament en aquest inspirador poble de l’Alt Empordà.

Les seves pintures i dibuixos es caracteritzen per transmetre una gran força vital a través d’un dibuix espontani i àgil, uns colors vius i un traç ferm i decidit. Entre les seves temàtiques preferides hi podem trobar: la figura humana, les natures mortes, les flors, els personatges imaginaris i mitològics i també els retrats.

Presentación

Àngel Martínez es un pintor y dibujante nacido en Barcelona en 1966. Actualmente tiene fijada su residencia y estudio en Ordal (Subirats) en la comarca del Alt Penedès. Compagina su actividad artística con la docencia en la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja, de Barcelona, ​​donde ejerce como profesor de pintura y dibujo desde hace más de veinte años.

Comenzó su carrera artística a los trece años, iniciándose y dando los primeros pasos en el estudio del pintor Joan Torras Viver, en Sant Feliu de Llobregat. Después estudió Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y desde entonces ha cursado e impartido muchos cursos de pintura y dibujo. Desde 1990 expone sus obras regularmente en diferentes galerías y salas de exposiciones.

En Kayac a Cadaqués. Juliol 2010

Entre sus aficiones, le gusta leer, escuchar música y la naturaleza. Desde hace muchos años siempre pasa unos días en verano con su familia en Cadaqués, donde disfruta de la compañía de amigos, paseos por la montaña y del ambiente y las actividades cerca del mar. Muchas de sus pinturas han tenido su génesis justamente en este inspirador pueblo del Alt Empordà.

Sus pinturas y dibujos se caracterizan por transmitir una gran fuerza vital a través de un dibujo espontáneo y ágil, unos colores vivos y un trazo firme y decidido. Entre sus temáticas preferidas podemos encontrar: figura humana, bodegones, flores, personajes imaginarios y mitológicos y también retratos.

Introduction

 

Àngel Martínez is a painter and drawer born in Barcelona in 1966. He currently sets his residence and study in Ordal (Subirats) in the Alt Penedès region. He combines his artistic activity with teaching at the Superior School of Design and Art Llotja, in Barcelona, where he has taught Painting and drawing for more than twenty years.

He began his artistic career at thirteen, beginning and taking the first steps in the study of the painter Joan Torras Viver, in Sant Feliu de Llobregat. He then studied Fine Arts at the University of Barcelona and since then he has studied and taught many painting and drawing courses. Since 1990, he has exhibited his works regularly in galleries and exhibition rooms throughout.

Among his hobbies, he likes to read, listen to music and nature. For many years, he always spends some days in summer with his family in Cadaqués, where he enjoys the company of friends, walks through the mountains, the environment and activities near the sea. Many of his paintings have had their genesis just in this inspiring village of the Alt Empordà.

His paintings and drawings are characterized by transmitting a great vital force through spontaneous and agile drawing, bright colours and a firm and determined stroke. Among his favourite themes we can find: human figure, still life, flowers, imaginary and mythological characters and also portraits.

Amb el meu mestre, el pintor Joan Torras Viver a la inauguració de l’exposició de
  la VI Mostra d’Art Contemporani «Trans-Art» al Casal de Joves a Sant Feliu de Llobregat, el 1996.
Qui ha tingut un bon mestre té un tresor per sempre!

Présentation

 

Angel Martinez est un peintre et dessinateur né à Barcelone en 1966. Actuellement, il a son atelier et résidence à Ordal (Subirats) dans le canton de l’Alt Penedès. Il combine son activité artistique avec l’enseignement à l’Ecole Supérieure de Design et Art Llotja de Barcelone où il exerce en tant que professeur de peinture et dessin depuis plus de vingt ans.

Il a commencé sa carrière artistique à treize ans, en faisant ses premiers pas dans l’atelier du peintre Joan Torres Viver à Sant Feliu de Llobregat. Après ses études de Beaux-Arts à l’Université de Barcelone il a continué à se former et à donner des cours de peinture et dessin. Depuis 1990 il expose ses œuvres régulièrement dans différentes galeries et salles d’exposition.

Vinyes a Ordal (Subirats), Alt Penedès, Catalunya. Desembre 2017

Il affectionne tout particulièrement la lecture, la nature et écouter de la musique. Depuis des nombreuses années il passe quelques journées d’été en compagnie de sa famille et ses amis à Cadaqués, où il profite des promenades en montagne, de l’ambiance et des activités prés de la mer. Beaucoup de ses peintures proviennent de l’inspiration de ce village de l’Alt Empordà.

Ses peintures et dessins se caractérisent par leur grande force vitale qu’elles transmettent à travers un dessin spontané et agile, de couleurs vives et un tracé ferme et décidé. Dans ses thématiques préférés on retrouve : la figure humaine, les natures mortes, les fleurs, les personnages imaginaires et de la mythologie, mais aussi, les portraits.